Kalkyl

  • Budgetkalkyler som underlag för styrelsebeslut, investeringsbeslut mm

  • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer

  • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet

  • Mängdberäkningar

  • Förstudie och platsbesök 

Vi tar fram en kontrollplan och ser till att den följs samt informera er om något avviker från kontrollplanen. Närvarar vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller.

  • Vi dokumenterar utvärderingen inför slutbesked

  • Vi gör ett utlåtande till er som byggherre och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked 

Vi är med under hela projektets gång från start till slutavstämning. 

Med fokus på noggrannhet, effektivitet och kvalité skapar vi pricksäkra kalkyler för er.